Tag: GameFi

Việc làm blockchain - web3

Mobile Developer

Hạn ứng tuyển 10/03/2023

Blockchain Developer (Smart Contract)

Hạn ứng tuyển 07/03/2023

BrSE (Kỹ sư cầu nối)

Hạn ứng tuyển 12/03/2023

CONTENT WRITER

Hạn ứng tuyển 30/03/2023

Nhân viên Business Analyst

Hạn ứng tuyển 30/03/2023

Brand Marketing Specialist

Hạn ứng tuyển 30/03/2023

Senior Business Analyst (Blockchain)

Hạn ứng tuyển 09/03/2023

Business Development

Hạn ứng tuyển 30/05/2023

Talent Acquisition Intern

Hạn ứng tuyển 30/03/2023

SEO

Hạn ứng tuyển 07/03/2023

Nhân viên hành chính nhân Sự

Hạn ứng tuyển 07/03/2023

Content Marketing

Hạn ứng tuyển 07/03/2023

Developer Cocos Creator

Hạn ứng tuyển 07/03/2023

[HN] Senior Ruby Dev upto $3000

Hạn ứng tuyển 30/03/2023

Software Engineer

Hạn ứng tuyển 29/04/2023

Business Analyst ($2500 net monthly)

Hạn ứng tuyển 29/04/2023

AI Lead ($7000 net monthly)

Hạn ứng tuyển 29/04/2023

Talent Acquisition Specialist

Hạn ứng tuyển 30/03/2023

SENIOR BACKEND DEVELOPER (NODEJS, $3000)

Hạn ứng tuyển 04/04/2023